Meteen naar de inhoud

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Veel mensen krijgen te maken met het sociaal zekerheidsrecht of sociale voorzieningen, zeker in tijden van economische crisis. Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen onder andere de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Werkloosheidswet (WW). Onder de sociale voorzieningen valt onder meer de Participatiewet (PW)

Werkloosheid

Door werkloosheid heeft u geen inkomen. Dit wordt ondervangen door een WW-uitkering. Als u voldoende arbeidsverleden heeft en beschikbaar bent voor arbeid, heeft u recht op een WW-uitkering. De WW-uitkeringen worden gefinancierd door premies die de werkgevers betalen. Ook bij gedeeltelijke werkloosheid (achteruitgang in uren) kunt u recht hebben op een uitkering. Voorts moet u voldoen aan de zogenaamde wekeneis. Dit houdt in dat u in de afgelopen 36 weken ten minste 26 weken moet hebben gewerkt. De duur van de uitkering is drie maanden. Deze drie maanden kunnen worden verlengd indien u in de vijf voorgaande jaren minstens vier jaren heeft gewerkt. De duur van de uitkering wordt dan verlengd met een maand voor elk jaar dat u heeft gewerkt met een maximale duur van 38 maanden. Met ingang van 1 januari 2016 gaat echter de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug naar 24 maanden in 2019.

In de WW krijgt u te maken met allerhande voorschriften. Indien u deze niet correct naleeft, kan UWV besluiten dat u tijdelijk minder of geen uitkering  en/of een boete opgelegd krijgt. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Het kan zijn dat u het met deze beslissingen niet eens bent. Ons kantoor kan u helpen tegen dit soort beslissingen bezwaar of beroep in te stellen.

Wanneer u verwijtbaar werkloos bent geworden, hebt u geen recht op een WW-uitkering. Daar is bijvoorbeeld sprake van wanneer u op staande voet bent ontslagen of zelf uw baan heeft opgezegd. Om deze reden moet u zorgen dat u niet wordt ontslagen door verwijtbaar gedrag of zelf ontslag neemt. Bij ontslag kunt u het beste een advocaat inschakelen. Een advocaat kan zorgen voor een ontslagvergoeding en behoud van WW-uitkering.

WAO/WIA (arbeidsongeschiktheid)

WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.  Als U bijna 2 jaar ziek bent en kunt door uw ziekte minder werken., waardoor u minder verdient dan voorheen, dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.  Waar u recht op heeft, hangt er vanaf of u in de toekomst kunt werken.

 • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
 • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. 

U vraagt de WIA-uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

Als u vóór 1 januari 2004 ziek bent geworden en een WAO-uitkering heeft (WAO betekent: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) dan houdt u deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet. Heeft u géén WAO-uitkering, maar had u eerder wel een WAO-uitkering, dan kunt u misschien opnieuw WAO krijgen, als uw gezondheidstoestand slechter wordt. Ons kantoor is graag bereid u hierin nader te adviseren en bij te staan.

Juridisch advies werkgever

Als het gaat om arbeidsongeschiktheid (Ziektewet, een WAO-uitkering of een WIA-uitkering) kan een advocaat van ons kantoor u als werkgever van dienst zijn met bijvoorbeeld:

 • ondersteuning en advisering in de eerste twee jaar van de loondoorbetaling aan een zieke medewerker, uitleg en advies over uw wettelijke re-integratieverplichtingen
 • het voeren van procedures tegen door UWV opgelegde loonsancties in verband met naar het oordeel van UWV onvoldoende re-integratie-inspanningen tijdens de eerste twee ziektejaren
 • een geschil met het UWV over de voorzieningen voor een arbeidsgehandicapte werknemer (no-riskpolis, premiekorting, subsidie voor aanpassing van de arbeidsplaats)
 • het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures tegen een besluit tot vaststelling van de gedifferentieerde WGA-premie door de belastingdienst
 • het geven van begeleiding en advies bij het maken van de keuze tussen eigen risico dragen of premiedifferentiatie ten aanzien van WGA-uitkeringen
 • het toetsen van c.q. bezwaar maken tegen  een beslissing over de toekenning, voortzetting of intrekking van de WGA-uitkering van een (ex-) werknemer in verband met de gevolgen van die uitkering voor de te betalen gedifferentieerde WGA-premie van de werkgever

Advocaat of juridisch advies voor werknemers

Een zieke medewerker kunnen wij zo nodig bijstand verlenen bij:

 • het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure betreffende een beslissing van het UWV over het recht op WAO-uitkering, WGA- uitkering of IVA-uitkering
 • het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure tegen een beslissing van het UWV over de intrekking of herziening en terugvordering en invordering van een WAO-uitkering, WGA-uitkering of WIA-uitkering of de oplegging van een boete aan de werknemer (eventuele strafrechtelijke gevolgen in samenwerking met een externe deskundige)
 • een geschil met een verzekeringsmaatschappij over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering
entrepreneur-593378_1920 (1)

Advies mr drs Petra Rijnsburger

Door haar jarenlange ervaring met sociale zekerheid, kan mr drs P. Rijnsburger u met de nodige expertise bijstaan in geschillen  op het gebied van de sociale zekerheid. Mr drs Rijnsburger staat zowel werkgevers als werknemers bij. De juridische bijstand heeft in hoofdzaak betrekking op geschillen over:

 • het toekennen en intrekken van uitkeringen en over de hoogte daarvan
 • boeten en maatregelen
 • verstrekkingen op grond van de WVG, de Ziekenfondswet en de AWBZ
 • studiefinanciering
 • de hoogte en de verschuldigdheid van premies door werknemers en werkgevers
 • terugvordering van uitkeringen
 • verhaal van bijstand wegens onderhoudsplicht
 • de doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Advocaat nodig of een juridisch advies?

Mocht u een vraag hebben over uw uitkering, een boete of maatregel of reïntegratie bij ziekte, vraag dan geheel vrijblijvend advies aan een van onze arbeidsrechtadvocaten, of kom langs op ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag vanaf 13:00 uur of mail ons

Call Now Button